graphical space graphical space
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΕΦΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - σύνταξη, ένσημα, ΑΠΔ, εργοδότες, ασφάλιση, ειδοποιητήρια, εισφορές, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, εισφορες ελευθερων επαγγελματιων, αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλιστική ικανότητα, βεβαίωση συντάξεων


 www.efka.gov.grΚατεβάστε την βεβαίωση εισφορών σας ΕΔΩ
Ξέχασες τον κωδικό;
 
Εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Attica Bank
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Eurobank
Τηλέφωνα Διευθύνσεων και Τμημάτων
graphical space
Αναζήτηση
graphical space
Επικοινωνία
Κεντρική Υπηρεσία ΕΤΑΑ-ΤΥ 
Αχαρνών 27
104 39, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:
213 2169300

Τηλεφωνικές συναλλαγές
με το κοινό
Τμήμα Εσόδων: 07:30-09:00 και 14:00-15:00
Τμήμα Συντάξεων: 14:00-15:00
Τμήμα Μητρώου: 14:00-15:00
graphical space
graphical space 

Επικαιροποίηση Ασφαλισμένων

ΓΕΝΙΚΑ

To ΕΤΑΑ-ΤΥ τηρεί ηλεκτρονικά τους Ατομικούς Φακέλους των Ασφαλισμένων, με στοιχεία που συνθέτουν το ασφαλιστικό προφίλ τους (κλάδοι ασφάλισης, εργοδότης, τύπος απασχόλησης κ.λπ), δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία έμμεσων μελών κ.λπ.

Η έγκαιρη και συνεχής ενημέρωση του ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ αποτελεί βασικό σημείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΑΑ – ΤΥ παρέχει την ηλεκτρονική υπηρεσία Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου, μέσω της οποίας έχετε συνεχή πρόσβαση προκειμένου να ενημερώνετε- επικαιροποιείτε τον ηλεκτρονικό σας φάκελο όποτε συντρέχει λόγος μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου τηρείται στο  φάκελό σας.

Υποχρεούνται όλοι οι Ασφαλισμένοι μας  να επισκεφτούν την μερίδα τους προκειμένου να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου τους ή να προβούν σε ενημέρωση/ επικαιροποίηση  αυτού, διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η ορθή καταβολή των ασφαλιστικών  εισφορών ατομικά ή μέσω εργοδοτών (με κίνδυνο αναδρομικής καταβολής αυτών με επιπρόσθετες επιβαρύνσεις), η χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, η ορθή θεμελίωση δικαιωμάτων για τη χορήγηση παροχών του Ταμείου.

Ελέγξτε τα περιεχόμενα στις κατηγορίες Γενικά Στοιχεία Ασφαλισμένου και Επιμέρους Στοιχεία Ασφαλισμένου/ Έμμεσων Μελών και συμπληρώστε τα κενά ή προβείτε σε διορθώσεις εφόσον είναι ανακριβή ή ανεπίκαιρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Επισημαίνεται ότι η από πλευράς του Ασφαλισμένου ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως (Ν. 1599/1986) με όλες τις απορρέουσες από τον Νόμο συνέπειες.

Αφού υποβληθεί ένα αίτημα επικαιροποίησης, εάν απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικών / δικαιολογητικών, αφενός υποδεικνύονται από το σύστημα το κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα αφετέρου σημειώνονται επι μέρους στις αντίστοιχες περιοχές/ καρτέλες / πεδία μέσω της online βοήθειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η κατάθεση/ αποστολή των απαραίτητων πρωτότυπων ή επικαιροποιημένων πιστοποιητικών, πραγματοποιείται τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία, ενώ συνοδεύονται από διαβιβαστικό με την ένδειξη «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ» και τα στοιχεία ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης (Αριθμός/ Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης).

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η υπηρεσία μας δε θα προχωρά σε επεξεργασία του αιτήματός σας, εάν προηγουμένως δεν έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εάν απαιτούνται), ακολουθώντας τη διαδικασία υποβολής που επισημαίνεται παραπάνω. Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι τα ενδεικνυόμενα το αίτημα απορρίπτεται.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Σε αυτή την περιοχή ιδιαίτερη προσοχή δώστε εάν σωστά χαρακτηρίζεστε Νέος Ασφαλισμένος ή Παλαιός Ασφαλισμένος. Σε περίπτωση που αναφέρεστε ως Νέος Ασφαλισμένος, ενώ είστε Παλιός Ασφαλισμένος (ημερομηνία 1ης ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ ή σε χώρα με την οποία έχουμε διμερή σύμβαση πριν την 1/1/1993) παρακαλούμε υποβάλλετε κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά, προκειμένου να γίνουν από την υπηρεσία μας οι απαραίτητες διορθώσεις. Ο Ασφαλισμένος ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα μεταβολής των συγκεκριμένων στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

 Αν είχατε ασφαλιστεί πριν την 1/1/1993:

 • σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης στην Ελλάδα,  Βεβαίωση του άλλου Ασφαλιστικού Φορέα για την έναρξη ασφάλισης
 • σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης κράτους μέλους της Ε.Ε., το Κοινοτικό Έντυπο Ε205 (το οποίο χρησιμοποιείται και στο στάδιο της συνταξιοδότησής σας). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να σας χορηγηθεί το Ε205, να μας υποβάλλετε μεταφρασμένη βεβαίωση για την έναρξη ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 • σε φορέα κύριας ασφάλισης, σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει διμερή σύμβαση,  μεταφρασμένη βεβαίωση για την έναρξη ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι Ασφαλισμένοι είναι υποχρεωμένοι να επικαιροποιούν το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ κάθε φορά που υπάρχει εργασιακή μεταβολή. Για παράδειγμα, εργασιακή μεταβολή είναι εάν προχωρήσατε σε ανάληψη έμμισθης θέσης σε άλλο Εργοδότη, εάν προχωρήσατε σε έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος κ.ο.κ. Στην έννοια της απασχόλησης περιλαμβάνεται κάθε εργασιακή μεταβολή που έχει επίπτωση στην ασφάλιση του προσώπου, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σχέση. Έτσι και η διακοπή άσκησης επαγγέλματος νοείται ως μορφή απασχόλησης.

Από την 1η ημέρα άσκησης του επαγγέλματος του υγειονομικού ή ημερομηνία πρώτης ασφάλισης μέχρι και ΣΗΜΕΡΑ, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ οι αντίστοιχες εγγραφές που να καλύπτουν πλήρως όλο το χρονικό διάστημα εργασίας σας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ θεωρείται πλήρες.

Στη συνέχεια σημειώνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει ο ίδιος το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, διαγράφοντας/ προσθέτοντας και τροποποιώντας τις αντίστοιχες εγγραφές. Για κάθε μεταβολή στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ θα πρέπει να υπάρχουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά, τα οποία και σημειώνονται στη συνέχεια για κάθε περίπτωση. Τα συγκεκριμένα Πιστοποιητικά, θα πρέπει αφενός να καταχωρηθούν στην καρτέλα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ακριβώς κάτω από την καρτέλα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, και αφετέρου να προσκομισθούν στο Ταμείο μας μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνολική επεξεργασία του τρέχοντος αιτήματος επικαιροποίησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν έχετε ήδη προσκομίσει τα απαιτούμενα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, και εμφανίζονται στην αντίστοιχη καρτέλα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, δεν χρειάζεται να τα προσκομίσετε/ αποστείλετε εκ νέου. Γενικότερα, εάν θεωρείτε ότι έχετε προσκομίσει τα απαραίτητα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, είτε εμφανίζονται στην αντίστοιχη καρτέλα είτε όχι, σημειώστε τα στο πεδίο Παρατηρήσεις, στην αρχή της ηλεκτρονικής σας καρτέλας.

Για κάθε περίοδο απασχόλησης του Ασφαλισμένου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία καταγραφή/ εγγραφή. Αν ο Ασφαλισμένος έχει πολλαπλή απασχόληση στην ίδια  χρονική  περίοδο, τότε πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα παράλληλες καταγραφές/ εγγραφές. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ασκείτε το Ελεύθερο Επάγγελμα και ταυτόχρονα κατέχετε και Έμμισθη θέση, θα πρέπει να προσθέσετε στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2 εγγραφές, μία για κάθε τύπο απασχόλησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

Εάν η απασχόλησή σας αφορά:

1)   ΤΡΙΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή ΑΓΡΟΤΙΚΟ ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Επιλέγετε, Τύπος Απασχόλησης Τρίμηνο ή Αγροτικό ή Ειδικότητα και συμπληρώνετε το χρονικό διάστημα απασχόλησης Ημ. ΑπόΗμ. Εώς, καθώς και τα στοιχεία του Εργοδότη (Επωνυμία ή ΑΜ ή ΑΦΜ) όπως προκύπτει από τα έγγραφα/ πιστοποιητικά.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Σε ό,τι αφορά τον Εργοδότη είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί η Επωνυμία Εργοδότη για όλες τις έμμισθες θέσεις. Κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης της Επωνυμίας Εργοδότη, είναι πιθανό το σύστημα να ανιχνεύσει πιθανές τιμές, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε. Εάν η Επωνυμία Εργοδότη δεν εμφανίζεται στην προτεινόμενη λίστα, πληκτρολογήστε την Επωνυμία Εργοδότη που επιθυμείτε.
 • Εάν ΣΗΜΕΡΑ κατέχετε τη συγκεκριμένη θέση, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Αναζήτηση Εργοδότη, μέσω του οποίου πληκτρολογείτε Α.Μ. ή Α.Φ.Μ. και επιλέγετε από την προτεινόμενη λίστα.

Για το συνολικό διάστημα απασχόλησης, εφόσον αφορά τον ίδιο Εργοδότη και είναι συνεχόμενο, δημιουργείτε μια αντίστοιχη εγγραφή στο Ιστορικό Απασχόλησης. Σε περίπτωση που το διάστημα απασχόλησης αφορά διαφορετικούς Εργοδότες ή δεν είναι συνεχές, δημιουργείτε διαφορετικές εγγραφές. Το διάστημα Από – Εώς, συμπληρώνετε όπως προκύπτει από τα έγγραφα και σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Σημείωση: Εναλλακτικά, τα στοιχεία για την Τρέχουσα Έμμισθη Θέση μπορείτε να τα καταχωρήσετε στην αντίστοιχη περιοχή στα Γενικά Στοιχεία Ασφαλισμένου.

Πιστοποιητικά που απαιτούνται:

Βεβαίωση του Εργοδότη στην οποία να αναγράφεται ρητά το χρονικό διάστημα απασχόλησης (Από … Έως), συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παρατάσεων. Εάν εξακολουθείτε να εργάζεστε στο συγκεκριμένο Εργοδότη να βεβαιώνεται η ημερομηνία έναρξης  (Από…) καθώς και η προβλεπόμενη ημερομηνία αποχώρησης.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στο συγκεκριμένο Εργοδότη δεν αποδόθηκαν κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΥ για διάφορους λόγους, όπως αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και λοχείας, εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών, θα πρέπει η βεβαίωση να αναφέρει το ακριβές χρονικό διάστημα που δεν αποδόθηκαν κρατήσεις και την αιτιολογία, ώστε η υπηρεσία μας να προχωρήσει σε Διακοπή Ασφάλισης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση.

2)   ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Επιλέγετε, Τύπος Απασχόλησης Ελεύθερο Επάγγελμα και συμπληρώνετε το χρονικό διάστημα απασχόλησης Ημ. ΑπόΗμ. Εώς (εφόσον δεν το ασκείτε πλέον).

Πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση:

Ιατρός – Οδοντίατρος - Κτηνίατρος

Αντίγραφο του εγγράφου  που σας χορηγήθηκε από την Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη και την πιθανή παύση ή αδράνεια του ελευθέρου επαγγέλματος.Σημειώνουμε ότι στο στάδιο της συνταξιοδότησης πέραν των ανωτέρω θα σας ζητηθούν επιπλέον ως αποδεικτικά της άσκησης του ελευθέρου επαγγέλματος τα βιβλία εσόδων –εξόδων ή τα εκκαθαριστικά της εφορείας ή τα Ε1 από 1/1/1979 (από τα οποία να προκύπτουν έσοδα από ελεύθερο επάγγελμα για όσο ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας).

Φαρμακοποιός με φαρμακείο

Για την έναρξη και παύση αντίστοιχα απαιτούνται:

 • Η απόφαση της νομαρχίας περί χορήγησης άδειας λειτουργίας του φαρμακείου ή (αν είναι συστεγασμένα) η άδεια λειτουργίας συστεγασμένων φαρμακείων, ενώ σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας φαρμακείου  η ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας.
 • Σε περίπτωση πρόσκαιρου κλεισίματος (διάστημα για το οποίο ασφαλίζεστε), η απόφαση της νομαρχίας για το πρόσκαιρο κλείσιμο  και πιθανές ανανεώσεις αυτής.

Φαρμακοποιός με Φαρμακαποθήκη με άδεια λειτουργίας στο όνομα του Ασφαλισμένου

Η απόφαση της νομαρχίας περί έγκρισης λειτουργίας της φαρμακαποθήκης στο όνομα του ασφαλισμένου και η τυχόν  ανάκληση αυτής. 

Κτηνίατρος με κατάστημα εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων
Η απόφαση της νομαρχίας περί  άδειας εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων και οι ανανεώσεις αυτής.

3)   ΕΜΜΙΣΘΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(στο Δημόσιο, ΟΤΑ, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα)
 

Επιλέγετε, Τύπος Απασχόλησης Έμμισθη Θέση ή ΕΣΥ και συμπληρώνετε το χρονικό διάστημα απασχόλησης Ημ. ΑπόΗμ. Εώς (εφόσον δεν είναι η τρέχουσα απασχόληση), καθώς και τα στοιχεία του Εργοδότη (Επωνυμία ή ΑΜ ή ΑΦΜ) όπως προκύπτει από τα έγγραφα/ πιστοποιητικά.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Σε ό,τι αφορά τον Εργοδότη είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί η Επωνυμία Εργοδότη για όλες τις έμμισθες θέσεις. Κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης της Επωνυμίας Εργοδότη, είναι πιθανό το σύστημα να ανιχνεύσει πιθανές τιμές, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε. Εάν η Επωνυμία Εργοδότη δεν εμφανίζεται στην προτεινόμενη λίστα, πληκτρολογήστε την Επωνυμία Εργοδότη που επιθυμείτε.
  • Εάν ΣΗΜΕΡΑ κατέχετε τη συγκεκριμένη θέση, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Αναζήτηση Εργοδότη, μέσω του οποίου πληκτρολογείτε Α.Μ. ή Α.Φ.Μ. και επιλέγετε από την προτεινόμενη λίστα.

Για το συνολικό διάστημα απασχόλησης, εφόσον αφορά τον ίδιο Εργοδότη και είναι συνεχόμενο, δημιουργείτε μια αντίστοιχη εγγραφή στο Ιστορικό Απασχόλησης. Σε περίπτωση που το διάστημα απασχόλησης αφορά διαφορετικούς Εργοδότες ή δεν είναι συνεχές, δημιουργείτε διαφορετικές εγγραφές. Το διάστημα Από – Εώς, συμπληρώνετε όπως προκύπτει από τα έγγραφα και σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Σημείωση: Εναλλακτικά, τα στοιχεία για την Τρέχουσα Έμμισθη Θέση μπορείτε να τα καταχωρήσετε στην αντίστοιχη περιοχή στα Γενικά Στοιχεία Ασφαλισμένου.

Πιστοποιητικά που απαιτούνται:

Βεβαίωση του Εργοδότη στην οποία να αναγράφεται ρητά το χρονικό διάστημα απασχόλησης (Από … Έως), συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παρατάσεων, ενώ επιπλέον θα επισημαίνεται ο Ασφαλιστικός Φορέας υπέρ του οποίου καταβάλλονται ή καταβλήθηκαν οι εισφορές για τους Κλάδους Σύνταξης, Περίθαλψης και Πρόνοιας. Εάν εξακολουθείτε να εργάζεστε στο συγκεκριμένο Εργοδότη να βεβαιώνεται η ημερομηνία έναρξης  (Από…).

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στο συγκεκριμένο Εργοδότη δεν αποδόθηκαν κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΥ για διάφορους λόγους, όπως αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και λοχείας, εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών, θα πρέπει η βεβαίωση να αναφέρει το ακριβές χρονικό διάστημα που δεν αποδόθηκαν  κρατήσεις και την αιτιολογία.

4)   ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγετε, Τύπος Απασχόλησης, ό,τι αναγράφεται στην παρένθεση παρακάτω και συμπληρώνετε το χρονικό διάστημα απασχόλησης Ημ. ΑπόΗμ. Εώς (εφόσον δεν είναι η τρέχουσα απασχόληση), καθώς και τα στοιχεία του Εργοδότη (Επωνυμία ή ΑΜ ή ΑΦΜ), όπως προκύπτει από τα έγγραφα/ πιστοποιητικά.

Πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση:

 • Οι Στρατιωτικοί  Υγειονομικοί (επιλέγετε Τύπο Απασχόλησης Στρατιωτικός), Βεβαίωση του Εργοδότη με χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης (αποστρατεία).
 • Οι Βουλευτές, Δήμαρχοι και γενικότερα Αιρετοί παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα γραφεία μας προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά και μην προχωράτε σε οποιαδήποτε ενημέρωση του ηλεκτρονικού σας φακέλου για όσο διάστημα κατείχατε τη συγκεκριμένη θέση.
 • Γιατροί Εργασίας που δεν έχουν την ειδικότητα του ιατρού της εργασίας (επιλέγετε Τύπο Απασχόλησης Έμμισθη Θέση για διάστημα πριν τις 12/02/2004 και Ελεύθερο Επάγγελμα για διάστημα από 12/02/2004): Βεβαίωση Εργοδότη ότι απασχολείται ως Ιατρός Εργασίας και για ποιο διάστημα & Αντίγραφο της Αναγγελίας που έγινε από τον Εργοδότη προς την Επιθεώρηση Εργασίας ότι ο ασφαλισμένος απασχολείται ως Ιατρός Εργασίας
 • Γιατροί εργασίας που έχουν την ειδικότητα του ιατρού της εργασίας (επιλέγετε Τύπο Απασχόλησης Ελεύθερο Επάγγελμα): Αντίγραφο του εγγράφου  που σας χορηγήθηκε από την Δ.Ο.Υ. κατά την Έναρξη Ελευθέρου Επαγγέλματος με  συναφή με την ειδικότητα σας κύρια δραστηριότητα.
 • Έμμισθοι στη ΔΕΗ (επιλέγετε Τύπο Απασχόλησης Έμμισθη Θέση):
  Παλαιοί Ασφαλισμένοι έμμισθοι στη ΔΕΗ: Βεβαίωση της ΔΕΗ για το χρονικό διάστημα απασχόλησης στη ΔΕΗ & για το χρονικό διάστημα που ασφαλίζονται στον ασφαλιστικό φορέα της ΔΕΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4491/66 άρθρο 2. Επιπρόσθετα απαιτείται Έναρξη και πιθανή Παύση Ελευθέρου Επαγγέλματος και πραγματική άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, διαφορετικά ο χρόνος δεν θεωρείται συντάξιμος.
  Εάν είναι Νέοι Ασφαλισμένοι.: Βεβαίωση της ΔΕΗ για το χρονικό διάστημα απασχόλησης στη ΔΕΗ.
 • Αλλοδαπός Υπότροφος (επιλέγετε Τύπο Απασχόλησης Αλλοδαπός Υπότροφος): Απαιτείται  Βεβαίωση Νοσοκομείου για το χρονικό διάστημα που υπηρέτησε ως αλλοδαπός υπότροφος στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, πρόσφατη Βεβαίωση του Οικείου Υγειονομικού Συλλόγου στην οποία να αναφέρονται τα διαστήματα κατά τα οποία ήταν εγγεγραμμένος και τις αποφάσεις της Νομαρχίας από τις οποίες προκύπτουν τα διαστήματα που είχε Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 • Επιστημονικά  Υπεύθυνος (επιλέγετε Τύπο Απασχόλησης Επιστημονικά  Υπεύθυνος) τμημάτων κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, κληρονομικών φαρμακείων κλπ: Απαιτείται  η Απόφαση  της Νομαρχίας που τους ορίζει καθώς και η αντίστοιχη που ανακαλεί την υπευθυνότητα (εάν έχει γίνει ανάκληση).
 • Ειδικευόμενος Δημόσιος Υπάλληλος (επιλέγετε Τύπο Απασχόλησης Ειδικευόμενος Δημόσιος Υπάλληλος): Αφορά τους μόνιμους Δημόσιους Υπάλληλους  (πχ Νοσοκομείων ως νοσηλευτές) οι οποίοι  πήραν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους πτυχίο ιατρικής, έλαβαν την άδεια του ν.  3252/2004 από την υπηρεσία τους προκειμένου να κάνουν την ειδικότητά τους.  Για όσο διάστημα διαρκεί η ειδικότητα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΕΤΑΑ-ΤΥ. Απαιτείται να προσκομιστεί Βεβαίωση του Εργοδότη στην οποία να αναφέρονται τα ανωτέρω και το χρονικό διάστημα ειδίκευσης.
 • Εκπαιδευτικός Δ.Ε. (επιλέγετε Τύπο Απασχόλησης Έμμισθη Θέση): Βεβαίωση του Εργοδότη στην οποία να αναγράφεται ρητά το χρονικό διάστημα απασχόλησης (Από … Έως), συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παρατάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να επισημαίνεται από τον εκάστοτε Εργοδότη ο Ασφαλιστικός Φορέας υπέρ του οποίου καταβάλλονται ή καταβλήθηκαν οι εισφορές για τους Κλάδους Σύνταξης, Περίθαλψης και Πρόνοιας. Εάν εξακολουθείτε να εργάζεστε στο συγκεκριμένο Εργοδότη να βεβαιώνεται η ημερομηνία έναρξης  (Από…).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΥ

Σε περίπτωση που εμφανίζονται ανενεργές κάποιες εγγραφές στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, όπως για παράδειγμα Διακοπή, είναι γιατί οι συγκεκριμένες εγγραφές επεξεργάζονται/ καταχωρούνται μόνο από την υπηρεσία μας.

Στη συνέχεια σημειώνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Ασφαλισμένος ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει ο ίδιος το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, αλλά έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά περίπτωση μαζί με το αίτημα επικαιροποίησης, προκειμένου να είναι πλήρης το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Η διαπίστωση για τις εγγραφές που απαιτούνται κατά περίπτωση (π.χ. ότι ασφαλίζεστε με τις διατάξεις του ν. 3232/2004 αρ 18 κ.λπ.) γίνεται από την Υπηρεσία μας, γι’ αυτό παρακαλούμε να γίνει σχετική επισήμανση στις παρατηρήσεις.

Για να ενταχθείτε στις ακόλουθες κατηγορίες ή γενικότερα για να γίνουν οι απαραίτητες εγγραφές, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλλετε/ προσκομίσετε κατά περίπτωση:

 

1)   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ Ν. 3232/04

 • Ασφαλίζεστε με τον ανωτέρω Νόμο εφόσον δεν ασκείτε παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα ή κατέχετε έμμισθη θέση. Βεβαίωση του Φορέα στον οποίο γίνεται το Μεταπτυχιακό ή το Διδακτορικό (που πρέπει να είναι συναφές με την ιδιότητα του υγειονομικού) με την ημερομηνία έναρξης. Μετά το πέρας του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού αντίστοιχη βεβαίωση με την ημερομηνία λήξης/ ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού/ διδακτορικού.
 • Βεβαίωση του Φορέα ή αντίγραφο της σχετικής σύμβασης στην οποία θα φαίνεται η έναρξη και η διάρκεια συμμετοχής σας σε Ερευνητικό Πρόγραμμα (π.χ. ΕΛΚΕ).
 • Βεβαίωση συμμετοχής σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση (π.χ. Γιατροί χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου κλπ) στην οποία  θα φαίνεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης χωρίς αμοιβή εντός ή εκτός Ελλάδος.
 • Όσοι εργάζονται ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων για υγειονομικά θέματα, την Έναρξη τους στη Δ.Ο.Υ.  και την τυχόν παύση από την οποία θα πρέπει να αναγράφεται ως δραστηριότητα η ανωτέρω απασχόληση.
 • Όσοι προσφέρουν υπηρεσίες συναφών με το υγειονομικό επάγγελμα (π.χ. έκδοση ή μετάφραση βιβλίων ιατρικού φαρμακευτικού περιεχομένου) ή ασχολούνται με την εισαγωγή και εμπορία ειδών συναφών με το υγειονομικό επάγγελμα (π.χ. ορθοπεδικά είδη, οδοντιατρικά είδη και μηχανήματα, εισαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων),  την έναρξή τους στη Δ.Ο.Υ.  και την τυχόν παύση από την οποία θα πρέπει να αναγράφεται ως δραστηριότητα η ανωτέρω απασχόληση.
 • Για το διάστημα απασχόλησης των φαρμακοποιών  από την λήψη του πτυχίου και μέχρι την λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος απαιτείται Βεβαίωση της  Οικείας Νομαρχίας που βεβαιώνει το χρονικό διάστημα
 • Μέτοχος σε Εταιρία Υγειονομικού χαρακτήρα: Τα δικαιολογητικά διαφέρουν κατά περίπτωση. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας.

2)   ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΣ του ΤΣΑΥ 845/97 (άμισθη απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα)
Βεβαίωση του Δημόσιου φορέα (π.χ. Πανεπιστημίου, Νοσοκομείου) από την οποία να προκύπτει  το είδος της απασχόλησης και το διάστημα κατά το οποίο σας απασχόλησε αμισθί.

3)   ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΤΣΑΥ 501/05, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΤΣΑΥ  601/08 και ΑΣΦΑΛΙΣΗΜΕΤΟΝΝ.3996/11ΑΡ.58

 

Αφορούν περιπτώσεις ασφάλισης για διαστήματα μη άσκησης επαγγέλματος, μετά από σχετική αίτηση του ασφαλισμένου. Η σχετική διαπίστωση γίνεται από την υπηρεσία.
Όσοι ασφαλίστηκαν με αυτό τον τρόπο και από παραδρομή δεν εμφανίζεται στο ιστορικό απασχόλησης να το επισημάνουν στις παρατηρήσεις, ώστε η υπηρεσία να ανατρέξει στο αρχείο της και να κάνει τις σχετικές εγγραφές.

 

 4)   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

 

Η συγκεκριμένη ένδειξη αφορά περιπτώσεις ασφάλισης για διαστήματα μη άσκησης επαγγέλματος και τα οποία θεωρούνται συντάξιμα με σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΤΣΑΥ  γενικής εφαρμογής, όπως  για παράδειγμα διαστήματα μη άσκησης επαγγέλματος μέχρι και 2 μήνες, διαστήματα πριν την 1/1/1980 , διαστήματα μέχρι 31/12/1987 για το οποία μέχρι την ημερομηνία αυτή έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές και διαστήματα άδειας κύησης και λοχείας πριν την 1/1/2011 εφόσον δεν έχουν γίνει κρατήσεις από τον εργοδότη.
Τα ανωτέρω διαστήματα εντοπίζονται και καταχωρούνται από την υπηρεσία, με βάση το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και το σύνολο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για κάθε τύπο απασχόλησης.

5)   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 

Οι αναγνωρίσεις αφορούν χρόνους που θεωρούνται συντάξιμοι μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου όπως χρόνος στρατιωτικής θητείας, σπουδών, ανεργίας ,τέκνων κλπ., είτε με διατάξεις που έχουν ήδη καταργηθεί όπως αναγνώριση χρόνου εξωτερικού κ.λπ.

 

Παρακαλούμε επισκεφθείτε το site μας www.tsay.gr και επιλέξτε Συντάξεις => Αναγνώριση πλασματικών χρόνων για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Όσοι έχουν προβεί σε αναγνώριση  και επιπλέον την έχουν  εξοφλήσει, εάν δεν υπάρχει η σχετική εγγραφή, να το επισημάνουν στις παρατηρήσεις για να γίνει η σχετική εγγραφή από την υπηρεσία.

6)   ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
Αφορά διάστημα προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης υπό ορισμένες προϋποθέσεις από την οριστική παύση του επαγγέλματος και μέχρι την συμπλήρωση των προϋποθέσεων για την χορήγηση σύνταξης γήρατος. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Όσοι έχουν υπαχθεί  σε αυτασφάλιση και δεν υπάρχει η σχετική εγγραφή να το επισημάνουν στις παρατηρήσεις για να γίνει η σχετική εγγραφή από την υπηρεσία.

 

 

7)   ΔΙΑΚΟΠΗ
Αφορά διαστήματα για το οποία έχει διακοπεί η ασφάλισή σας σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθετε η υπηρεσία μας. Μετά την ενημέρωση του ηλεκτρονικού σας φακέλου θα γίνουν από την υπηρεσία μας οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Ενδεικτικά Διακοπή πραγματοποιείται όταν συντρέχει ένα από τα παρακάτω και έχουν προσκομισθεί κατά περίπτωση:

 

 • Ανεργία  (άνω των 2 μηνών): Προκύπτει από δικαιολογητικά όπως: διακοπή εφορίας / αδράνεια εφορίας/ βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία λήξης απασχόλησης/ ανάκληση άδειας λειτουργίας φαρμακείου / ανάκληση ορισμού υπευθυνότητας από νομαρχία / απόφαση από συστέγασης φαρμακείου από νομαρχία.
 • Παράλληλη λήψη μισθού σύνταξης από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα: Πρέπει να προσκομιστεί Συνταξιοδοτική πράξη από δημόσιο & βεβαίωση εργοδότη για το διάστημα απασχόλησης στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.( Δε διακόπτεται αν γίνει πλήρης αναστολή καταβολής της σύνταξης )
 • Αναρρωτική Άδεια, Γονική Άδεια, Εκπαιδευτική Άδεια: Πρέπει να προσκομιστεί Βεβαίωση Εργοδότη για το διάστημα χορήγησης και για το αν έγιναν κρατήσεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Στρατιωτική Θητεία: Πρέπει να προσκομιστεί Πιστοποιητικό τύπου Α.
 • Άδεια Κύησης – Λοχείας από 1/1/2011: Πρέπει να προσκομιστεί Βεβαίωση Εργοδότη για το διάστημα χορήγησης και για το αν έγιναν κρατήσεις ασφαλισμένου για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Μέχρι 31/12/2010 θεωρείται  χρόνος ασφάλισης και πρέπει να προσκομιστεί Βεβαίωση του Εργοδότη για το χρονικό διάστημα χορήγησης και απόδοσης στο Ταμείο μας κρατήσεων ασφαλισμένου).

8)   ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα (Δημόσιο , ΙΚΑ, κλπ), θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η πράξη συνταξιοδότησης.

9)   ΚΕΝΟ

Προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία στην υπηρεσία μας.

10) ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ

Εμφανίζεται αυτόματα από το σύστημα, σε περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης, οι οποίες αιτιολογούνται (π.χ. άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος και έμμισθη θέση ή δύο έμμισθες παράλληλα) ή έχουν δημιουργηθεί λόγω μη πληρότητας του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 • Όπου  ζητείται Βεβαίωση Εργοδότη δεν απαιτείται πρόσφατα εκδοθείσα  βεβαίωση. Πρόσφατα εκδοθείσα βεβαίωση πρέπει να προσκομιστεί για την έμμισθη θέση  που κατέχετε ΣΗΜΕΡΑ, στην οποία θα πρέπει ο Εργοδότης να σημειώσει τον Α.Μ. ή Α.Φ.Μ.
 • Το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών που σας χορηγείτε από την υπηρεσία σας κατά την λύση της υπαλληλικής σας σχέσης, εφόσον αναφέρει τις κατά το παρελθόν έμμισθες θέσεις που κατείχατε επαρκεί και δεν χρειάζεται να προσκομίσετε μεμονωμένες βεβαιώσεις.
 • Απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών.