graphical space graphical space
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΕΦΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - σύνταξη, ένσημα, ΑΠΔ, εργοδότες, ασφάλιση, ειδοποιητήρια, εισφορές, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, εισφορες ελευθερων επαγγελματιων, αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλιστική ικανότητα, βεβαίωση συντάξεων


 www.efka.gov.grΚατεβάστε την βεβαίωση εισφορών σας ΕΔΩ
Ξέχασες τον κωδικό;
 
Εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Attica Bank
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Eurobank
Τηλέφωνα Διευθύνσεων και Τμημάτων
graphical space
Αναζήτηση
graphical space
Επικοινωνία
Κεντρική Υπηρεσία ΕΤΑΑ-ΤΥ 
Αχαρνών 27
104 39, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:
213 2169300

Τηλεφωνικές συναλλαγές
με το κοινό
Τμήμα Εσόδων: 07:30-09:00 και 14:00-15:00
Τμήμα Συντάξεων: 14:00-15:00
Τμήμα Μητρώου: 14:00-15:00
graphical space
graphical space 

Δικαίωμα περίθαλψης άμεσων και έμμεσων μελών

 • Στην Ασφάλιση του Κλάδου Ασθενείας του Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. εντάσσονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι μετά την 1-1-93 υγειονομικοί (Ν.Α)
 • Οι υγειονομικοί που είναι παλαιοί ασφαλισμένοι ,δηλ.προ της 1-1-93 (Π.Α) και εργάζονται ως μόνιμοι στο Δημόσιο ή στο Ι.Κ.Α έχουν δικαίωμα επιλογής περίθαλψης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου.

Η Βεβαίωση επιλογής είναι απαραίτητη για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείαςκαι θα πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία ορκομωσίας καθώς και την ημερομηνία από την οποία αποδίδονται οι κρατήσεις για τον Κλάδο Ασθενείας του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών.
Η βεβαίωση πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε αλλαγή νοσοκομείου και στις περιπτώσεις των υγειονομικών που εργάζονταν στα Π.Ι.Κ.Π.Α τα οποία καταργήθηκαν. 

 • Το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας,των εν ενεργεία υγειονομικών, θεωρείται κάθε έτος. ΠΡΟΣΟΧΗ η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ασφαλιστικό βιβλιάριο.
 • Καμμία δαπάνη (φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες, επίδομα τοκετού, νοσηλείας κ.λ.π.) δεν μπορεί να καταβληθεί χωρίς θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας.
 • Τα βιβλιάρια ασθενείας αντικαθίστανται μόνο εφόσον συμπληρωθούν όλες οι εντολές με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου.

Οι υγειονομικοί που ασφαλίζονται στον Κλάδο Ασθενείας του Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. μπορούν να ασφαλίσουν,ως προστατευόμενα μέλη, σύζύγους και παιδιά με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά :

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Για νεογέννητα 

 1. A.M.K.A. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ)
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένη φωτοτυπία)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από τον γονέα που δεν θα ασφαλίσει το παιδί ότι « το παιδί  είναι ανασφάλιστο και επιθυμώ να ασφαλιστεί από τον (την) σύζυγο μου στο Τ.Σ.Α.Υ».Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από τρίτο πρόσωπο απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ  ή Αστυνομία
 4. το βιβλιάριο ασθενείας και το ασφαλιστικό βιβλιάριο του γονέα που θα το ασφαλίσει.

                                            Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

Για την αναγραφή  του ονόματος του παιδιού  στα βιβλιάρια του, θα πρέπει να προσκομίζονται μόλις εκδοθούν ληξιαρχική πράξη βάφτισης ή πιστοποιητικό ονοματοδοσίας.

Μετά την συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας του παιδιού θα πρέπει να προσκομίζονται 2 (δύο) φωτογραφίες.

Για τα παιδία που έχουν ασφαλιστεί: α) σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και μεταφέρεται η ασφάλιση τους στο Τομέα Υγείας Υγειονομικών, β) είναι άνω των έξι (6) μηνών.

 

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2.  Βεβαίωση διαγραφής από το Ταμείο που ήταν ασφαλισμένα .
 3. 1 (μία) φωτογραφία
 4. το βιβλιάριο ασθενείας και το ασφαλιστικό βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου.
 5. στην περίπτωση που το παιδί είναι άνω των έξι (6) μηνών,δεν είχε ασφαλιστεί έως σήμερα και ο ένας γονέας ασφαλίζεται σε άλλο φορέα εκτός   του Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ότι το παιδί δεν είναι ασφαλισμένο στον άλλο φορέα.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

Η ανασφάλιστη σύζυγος ή ο σύζυγος, εφ’ όσον δεν εργάζεται, δεν ασφαλίζεται, δεν συνταξιοδοτείται, δεν έχει κάνει αυτασφάλιση, δεν είναι ιδιοκτήτες (-τριες) ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων, δεν έχουν αγροτικά εισοδήματα που να τους επιτρέπουν την ασφάλιση τους στον Ο.Γ.Α. ,δεν λαμβάνουν σύνταξη ως ανασφάλιστοι υπερήλικες ,δεν έχουν ατομική επιχείρηση, δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3% κ.λ.π. Εφ’ όσον αυτά αποδεικνύονται από το κοινό Ε1 που προσκομίζουν κατ έτος και κάθε σχετικό δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα ανωτέρω έχουν δικαίωμα ασφάλισης ,ως προστατευόμενα μέλη.


Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Ληξιαρχική Πράξη γάμου, ή συμφώνου συμβίωσης (ισχύει μόνο για όσους έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης του Ν.4356/2015), ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, του τελευταίου εξαμήνου.


2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου που θα δηλώνει ότι «(ο)η σύζυγος μου δεν εργάζεται, δεν συνταξιοδοτείται, δεν ασφαλίζεται από κανένα ασφαλιστικό φορέα και σε περίπτωση μεταβολής αναλαμβάνω την υποχρέωση να σας ενημερώσω» με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ. στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται στην Υπηρεσία.


Για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς πλην ΙΚΑ στην βεβαίωση που αναφέρεται στο(3) θα πρέπει να αναγράφεται ότι δεν υπάρχουν οφειλές από εισφορές.

3. βεβαίωση από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία από την οποία δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. (N.1976/91 άρθρο 3 παρ.6 εδ.γ).

Για όσους ασφαλίζονταν στον Ο.Α.Ε.Ε. και Ο.Γ.Α. στην βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι δεν έχουν δικαίωμα παροχών σε είδος, κατ΄εφαρμογή του Ν.4254/2014 (Κ.Υ.Α. αριθ.πρωτ.Φ.80000/7870/305/16-6-2014.

4. Eκτύπωση ενσήμων του Ι.Κ.Α. από έναρξη έως σήμερα.

5. αντίγραφα των κοινών φορολογικών δηλώσεων των δύο (2) τελευταίων ετών.E1

6. αντίγραφα των φορολόγικών δηλώσεων(Ε1) των δύο (2) τελευταίων ετών της (του) συζύγου που πρόκειται να ασφαλιστεί, αν ο γάμος έχει τελεστεί κατά το τρέχον έτος και δεν έχει υποβληθεί κοινη φορολογική δήλωση, ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν είχε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

7. Α.Μ.Κ.Α. (υποχρεωτικά) και ΑΦΜ (υποχρεωτικά)

8. 1(μία) φωτογραφία

9. το βιβλιάριο ασθενείας και το ασφαλιστικό βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου.

10. Άδεια διαμονής στη χώρα σε περίπτωση αλλοδαπών υπηκόων.

11. Επιμέρους δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται στο άρθρο 48 παρ.10α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α’) ,στην ΑΔΑ: 45ΠΜ4691ΩΓ-64Σ και σε κάθε σχετικό Νόμο και ισχύουσα εγκύκλιο

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι και την 23-12-2015 και εφόσον τα μέρη των παλαιών αυτών συμφώνων δεν υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του Ν.4356/2015, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 62 του νόμου αυτού, εξακολουθούν να διέπονται από το Ν.3719/2008.

Τα εν λόγω πρόσωπα των συμφώνων του Ν.3719/2008 δεν εμπίπτουν στα μέλη οικογένειας, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις της παρ.10, του άρθρου 48, του Ν.3996/2011 και δεν τους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομικής περίθαλψη. (ΑΔΑ:71ΔΠ465Θ1Ω-ΒΚΤ)

ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν.2676/1999 ΆΡΘΡΟ 39 ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ παρ.1 :«ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , όπως μετονομάστηκε, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ,ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ,ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ .»