graphical space graphical space
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΕΦΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - σύνταξη, ένσημα, ΑΠΔ, εργοδότες, ασφάλιση, ειδοποιητήρια, εισφορές, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, εισφορες ελευθερων επαγγελματιων, αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλιστική ικανότητα, βεβαίωση συντάξεων


 www.efka.gov.grΚατεβάστε την βεβαίωση εισφορών σας ΕΔΩ
 
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Attica Bank
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Eurobank
Τηλέφωνα Διευθύνσεων και Τμημάτων
graphical space
Αναζήτηση
graphical space
Επικοινωνία
Κεντρική Υπηρεσία ΕΤΑΑ-ΤΥ 
Αχαρνών 27
104 39, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:
213 2169300

Τηλεφωνικές συναλλαγές
με το κοινό
Τμήμα Εσόδων: 07:30-09:00 και 14:00-15:00
Τμήμα Συντάξεων: 14:00-15:00
Τμήμα Μητρώου: 14:00-15:00
graphical space
graphical space 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου και δικαιολογητικά

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένων μέχρι 31-12-1992.
Κ.Ν. 5945/34, Ν.Δ. 4111/60, Ν. 982/79, Ν. 3232/04, Ν. 3518/06, Ν. 3863/10 κλπ.

1. Πέντε χρόνια πραγματική ασφάλιση του θανόντος
2. Σε περίπτωση θανάτου από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αρκεί έστω και μια ημέρα ασφάλισης .

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Χήρα/ος εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους και πέντε έτη για τους συνταξιούχους , από την ημερομηνία τελέσεως του γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Η πάροδος τριετίας για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη, ή κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο, ή η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο. Επίσης η πάροδος πενταετίας για τους συνταξιούχους δεν ισχύει στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο, ή η χήρα κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.
 2. Τέκνα μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου αν σπουδάζουν (αγόρια-κορίτσια).
 3. Αν υπάρχει τέκνο ανίκανο για εργασία και η ανικανότητα προέκυψε πριν το 18ο έτος ή κατά την διάρκεια της φοίτησης δικαιούται συντάξεως και πέραν των παραπάνω ορίων ηλικίας αφού κριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ανίκανο για εργασία. Ειδικά για παιδιά που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις , η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές , απαιτείται να έχει επέλθει πριν την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.
 4. Συντάξεως λόγω θανάτου δικαιούνται και α) οι άποροι γονείς άγαμου ασφαλισμένου/ης β) οι άγαμοι αδελφοί / αδελφές άγαμου ασφαλισμένου με τις ίδιες προϋποθέσεις που δικαιούνται τα άγαμα τέκνα με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση που υπάρχει ανικανότητα πρέπει να υπάρχει και ένδεια και να συντηρούνταν από την εργασία του θανόντος αδελφού .
 5. Διαζευγμένη σύζυγος με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν. 3232/04 αρθ. 4 και του Ν. 3996/11 άρθ. 37 .
 6. Παιδιά με αναπηρίες ( νοητική στέρηση κ.λ.π. ) , ορφανά και από τους δυο γονείς συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3232/04 αρθ. 5 .
 7. Διαζευγμένη θυγατέρα : Με τις προϋποθέσεις που δικαιούται η άγαμη κόρη εφόσον το διαζύγιο προηγήθηκε του θανάτου του γονέα (Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αρθ. 49/99 , Α Τμήμα), ήταν ανίκανη για εργασία πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας της ή του 24ου εφόσον σπούδαζε και ο θάνατος του γονέα και η λύση του γάμου επήλθαν πριν τις 4/12/91 (Ν. 1976/91 αρθ. 9 παρ. 9 εδάφ. β).
 8. Σε περίπτωση θανάτου δημόσιου υπαλλήλου , πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ,ασφαλισμένου και του ΤΣΑΥ, χορηγείται από αυτό στα δικαιοδόχα μέλη της οικογένειάς του σύνταξη, που αναλογεί σε τριάντα πέντε έτη ασφάλισης ,εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την ίδια αιτία.(άρθρο 48 Ν. 3518/06)

Η σύνταξη στους δικαιούχους (χήρα, ορφανά) χορηγείται με τους περιορισμούς του Ν.2592/98 άρθρο 8, Ν.2676/99 άρθρο 62 Ν.3385/05 αρθ.4 κλπ. , στην περίπτωση που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή το Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου (γήρατος ή αναπηρίας)

 1. Αίτηση.
 2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 3. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό της Μητρόπολης που χορήγησε την άδεια γάμου από την οποία να προκύπτει ότι ευλογήθηκε ο γάμος.
 4. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του αποβιώσαντος στο οποίο θα αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των τέκνων (άγαμα , έγγαμα κ.λ.π.) και ότι ο γάμος του θανόντος/ούσης με την χήρα/χήρο δεν είχε λυθεί μέχρι το θάνατο και ότι ο/η σύζυγος διατελεί εν χηρεία ( προσοχή στο πιστοποιητικό αυτό να αναφέρει τα ζητούμενα στοιχεία ).
 5. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.
 6. Αν οι δικαιούχοι είναι ανήλικα παιδιά και δεν έχει εκδοθεί αστυνομική ταυτότητα τότε χρειάζονται ληξιαρχικές πράξεις γέννησης.
  Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν: α) αίτηση β) πιστοποιητικό της σχολής. Σε περίπτωση που φοιτούν σε ξένη χώρα πρέπει να υποβάλλουν τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά σπουδών με σφραγίδα APOSTILE (Χάγης) από το Ελληνικό προξενείο της περιοχής που φοιτούν με μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο. γ) υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άγαμοι , δεν εργάζονται και δεν παίρνουν σύνταξη από προσωπικό δικαίωμα και ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα το Ταμείο .
 7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων που είναι γραμμένος ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ(οποιασδήποτε Τράπεζας) όλων των δικαιούχων (ακόμη και για ανήλικα ή ανάπηρα τέκνα).
 8. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου (εκκαθαριστικό εφορίας ,φορολ. Δήλωση κλπ)στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός φορολογικού μητρώου(για κάθε δικαιούχο σύνταξης χωριστά ακόμη και για ανήλικα τέκνα).
 9. Tα βιβλιάρια ασθενείας του αποβιώσαντος.
 10. Υπεύθυνη δήλωση επιλογής περίθαλψης (για κάθε δικαιούχο σύνταξης χωριστά).
 11. Υπεύθυνη δήλωση της χήρας/χήρου εάν εργάζεται ή εάν παίρνει σύνταξη από προσωπική εργασία ή λόγω θανάτου της/του συζύγου.
 12. Υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης συνταξιοδοτικής απόφασης (σε περίπτωση που υπάρχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και από άλλο φορέα).
 13. Αίτηση μεταβολής.
ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
 1. Αίτηση.

 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του αποβιώσαντος στο οποίο θα αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των τέκνων (άγαμα, έγγαμα κ.λ.π.), ότι ο γάμος του θανόντος/ούσης με την χήρα/χήρο δεν είχε λυθεί μέχρι το θάνατο και ότι ο/η σύζυγος διατελεί εν χηρεία.

 3. Υπεύθυνη δήλωση επιλογής περίθαλψης.

 4. Υπεύθυνη δήλωση της χήρας/χήρου εάν εργάζεται ή εάν παίρνει σύνταξη από προσωπική εργασία ή λόγω θανάτου του/της συζύγου.

 5. Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα δικαιολογητικά με αριθ. 2,3,6 ζητούνται και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία αφού σημειωθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στην αντίστοιχη αίτησης συνταξιοδότησης και αν υπάρχει δυνατότητα να αναγραφεί η ταχυδρομική διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία θα αναζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή λόγω έλλειψης προσωπικού η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιθανόν να καθυστερήσει την διαδικασία απονομής της σύνταξης.
Η σύνταξη λόγω θανάτου αρχίζει από την πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου

 1. Αίτηση.

 2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

 3. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό της Μητρόπολης που χορήγησε την άδεια γάμου από την οποία να προκύπτει ότι ευλογήθηκε ο γάμος.

 4. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του αποβιώσαντος στο οποίο θα αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των τέκνων (άγαμα , έγγαμα κ.λ.π.) και ότι ο γάμος του θανόντος/ούσης με την χήρα/χήρο δεν είχε λυθεί μέχρι το θάνατο και ότι ο/η σύζυγος διατελεί εν χηρεία ( προσοχή στο πιστοποιητικό αυτό να αναφέρει τα ζητούμενα στοιχεία ).

 5. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

 6. Αν οι δικαιούχοι είναι ανήλικα παιδιά και δεν έχει εκδοθεί αστυνομική ταυτότητα τότε χρειάζονται ληξιαρχικές πράξεις γέννησης.
  Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν: α) αίτηση β) πιστοποιητικό της σχολής. Σε περίπτωση που φοιτούν σε ξένη χώρα πρέπει να υποβάλλουν τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά σπουδών με σφραγίδα APOSTILE (Χάγης) από το Ελληνικό προξενείο της περιοχής που φοιτούν με μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο. γ) υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άγαμοι , δεν εργάζονται και δεν παίρνουν σύνταξη από προσωπικό δικαίωμα και ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα το Ταμείο .

 7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων που είναι γραμμένος ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ(οποιασδήποτε Τράπεζας) για κάθε δικαιούχο χωριστά (ακόμη και για ανήλικα ή ανάπηρα τέκνα).

 8. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου (εκκαθαριστικό εφορίας ,φορολ. Δήλωση κλπ)στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός φορολογικού μητρώου για κάθε δικαιούχο σύνταξης χωριστά (ακόμη και για ανήλικα ή ανάπηρα τέκνα).

 9. Tα βιβλιάρια ασθενείας του αποβιώσαντος.

 10.  Υπεύθυνη δήλωση επιλογής περίθαλψης (για κάθε δικαιούχο σύνταξης χωριστά).

 11.  Υπεύθυνη δήλωση της χήρας/χήρου εάν εργάζεται ή εάν παίρνει σύνταξη από προσωπική εργασία ή λόγω θανάτου της/του συζύγου.

 12. Υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης συνταξιοδοτικής απόφασης (σε περίπτωση που υπάρχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και από άλλο φορέα).

 13. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου στο οποίο θα βεβαιώνεται η χρονολογία εγγραφής και ο αριθμός μητρώου, καθώς και η πραγματική άσκηση επαγγέλματος από την εγγραφή του μέχρι το θάνατό του. Αν ο αποβιώσας είχε διατελέσει μέλος σε περισσότερους από ένα Συλλόγους, πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά όλων των Συλλόγων, εκτός αν το πιστοποιητικό του τελευταίου Συλλόγου αναφέρει, με τους αντίστοιχους χρόνους την υπαγωγή του στους άλλους Συλλόγους.

 14. Αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι τον θάνατο (δεν χρειάζονται πριν το 1979) και συγκεκριμένα :
  α) βιβλία εσόδων – εξόδων θεωρημένα από την εφορία ή
  - στελέχη των μπλοκ αποδείξεων ή
  - στελέχη συνταγολογίων ναρκωτικών ή
  - υπεύθυνες δηλώσεις φαρμακοποιών για την καταχώρηση συνταγών του θανόντος στο συνταγολόγιο τους με αύξοντα αριθμό και την χρονολογία καταχώρησης .
  β) Για τα διαστήματα των εμμίσθων θέσεων χρειάζεται πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της αντίστοιχης υπηρεσίας ή αντίστοιχη βεβαίωση αν πρόκειται για ιδιωτικό τομέα .
  γ) Αν πρόκειται για κλινικάρχη χρειάζεται να γραφτεί τούτο στην αίτηση-δήλωση για συνταξιοδότηση των δικαιούχων και να προσκομιστεί βεβαίωση από τη Νομαρχία που να φαίνεται η ημερομηνία χορήγησης της άδειας της και αν αυτή λειτούργησε μέχρι το θάνατο του υγειονομικού ή αν είχε ανακληθεί νωρίτερα.
  δ) Αν ο αποβιώσας ήταν φαρμακοποιός με δικό του φαρμακείο, η άσκηση επαγγέλματος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχίας, που θα αναφέρει όλες τις μεταβολές από την ίδρυση μέχρι την ημερομηνία θανάτου του φαρμακοποιού.

 15. Aίτηση-Δήλωση εκκαθάρισης ασφαλιστικού λογαριασμού.

 16. Υπεύθυνη δήλωση προσωρινής σύνταξης.

 17. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο Κλάδου Σύνταξης του αποβιώσαντος.

 18. Κατάσταση μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων έγιναν κρατήσεις για τον Τομέα Υγειονομικών των πέντε ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης. (Υποβάλλεται μόνο για έμμισθους ασφαλισμένους μετά την 1-1-93).

 19. Αίτηση μεταβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα δικαιολογητικά με αριθ. 2,3,6 ζητούνται και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία αφού σημειωθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στην αντίστοιχη αίτησης συνταξιοδότησης και αν υπάρχει δυνατότητα να αναγραφεί η ταχυδρομική διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία θα αναζητηθούν.