graphical space graphical space
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΕΦΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - σύνταξη, ένσημα, ΑΠΔ, εργοδότες, ασφάλιση, ειδοποιητήρια, εισφορές, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, εισφορες ελευθερων επαγγελματιων, αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλιστική ικανότητα, βεβαίωση συντάξεων


 www.efka.gov.grΚατεβάστε την βεβαίωση εισφορών σας ΕΔΩ
Ξέχασες τον κωδικό;
 
Εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Attica Bank
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Eurobank
Τηλέφωνα Διευθύνσεων και Τμημάτων
graphical space
Αναζήτηση
graphical space
Επικοινωνία
Κεντρική Υπηρεσία ΕΤΑΑ-ΤΥ 
Αχαρνών 27
104 39, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:
213 2169300

Τηλεφωνικές συναλλαγές
με το κοινό
Τμήμα Εσόδων: 07:30-09:00 και 14:00-15:00
Τμήμα Συντάξεων: 14:00-15:00
Τμήμα Μητρώου: 14:00-15:00
graphical space
graphical space 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και δικαολογητικά

Για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος κάντε κλικ εδώ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (Π.Δ.517/88)

 1. Αίτηση.

 2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 3. Πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία α) ημερομηνία εγγραφής β) ο αριθμός μητρώου στο σύλλογο γ) ότι έχει κατατεθεί το πτυχίο δ) η ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος και ε) η ημερομηνία διαγραφής από το σύλλογο. 
  Σε περίπτωση που υπάρχει εγγραφή σε περισσότερους του ενός συλλόγους χρειάζεται βεβαίωση από όλους , εκτός αν τα στοιχεία βεβαιώνονται από τον τελευταίο σύλλογο . 
  Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί πτυχίο στο σύλλογο χρειάζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου . 
  Σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ξένη χώρα χρειάζεται και αναγνώριση του πτυχίου στην Ελλάδα ( ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π. ).

 4. Αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία διακοπής (δεν απαιτούνται αποδεικτικά για το διάστημα μέχρι 31-12-1978) και συγκεκριμένα:
  α) βιβλία εσόδων – εξόδων θεωρημένα από την εφορία ή
  - στελέχη των μπλοκ αποδείξεων ή
  - στελέχη συνταγολογίων ναρκωτικών ή
  - υπεύθυνες δηλώσεις φαρμακοποιών για την καταχώρηση συνταγών του αιτούντος την σύνταξη στο συνταγολόγιο τους με αύξοντα αριθμό και την χρονολογία καταχώρησης.
  - Εκκαθαριστικά σημειώματα υπολογισμού φόρου εισοδήματος.
  -Επίσημα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων.
  β) Για τα διαστήματα των εμμίσθων θέσεων χρειάζεται πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της αντίστοιχης Δημόσιας υπηρεσίας ή αντίστοιχη βεβαίωση αν πρόκειται για ιδιωτικό τομέα, από τα οποία να προκύπτει σαφώς η ημερομηνία πρόσληψης, η ημερομηνία αποχώρησης, τυχόν διαστήματα διακοπής και ότι έχουν αποδοθεί οι νόμιμες εισφορές στο ΤΣΑΥ.
  γ) Αν πρόκειται για κλινικάρχη χρειάζεται βεβαίωση από την Νομαρχία που να φαίνεται η ημερομηνία χορήγησης και ανάκλησης της άδειας .
  δ) Αν διετέλεσε επιστημονικά υπεύθυνος σε κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο χρειάζεται , εκτός από τη βεβαίωση της κλινικής ή του Κέντρου και βεβαίωση από την Νομαρχία που να φαίνεται η ημερομηνία ανάκλησης της επιστημονικής υπευθυνότητας .
  ε) Για τους φαρμακοποιούς με δικό τους φαρμακείο χρειάζεται βεβαίωση από την Νομαρχία από την οποία να προκύπτει πότε χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας , πότε ανακλήθηκε η άδεια και οι τυχόν μεταβολές στο ενδιάμεσο διάστημα . 
  Αν έχει γίνει συστέγαση χρειάζεται να υποβληθεί και η αποσυστέγαση ( λύση εταιρικού ) με σφραγίδα του Πρωτοδικείου και ΓΕΜΗ όπου χρειάζεται.
  στ) Για τους κτηνιάτρους βεβαίωση διαγραφής από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 5. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο ( κλάδου σύνταξης ) και σε περίπτωση απώλειας σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 6. Αν ο αιτών είναι μονοσυνταξιούχος ( και έχει καταβάλλει εισφορές για αυξημένη σύνταξη ) χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει ούτε δικαιούται σύνταξη από κανένα άλλο φορέα πλην του ΤΣΑΥ .(έχει ενσωματωθεί στην αίτηση συνταξιοδότησης)

 7. Βεβαίωση από την εφορία για όσους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα με ημερομηνία έναρξης και διακοπής του επαγγέλματος και τυχόν ενδιάμεσες μεταβολές .

 8. Όσοι διετέλεσαν μέτοχοι σε εταιρείες ,βεβαίωση της εταιρείας για το διάστημα που είχαν την ιδιότητα του μετόχου ,ότι για το διάστημα αυτό δεν ελάμβαναν αμοιβή και από πότε σταμάτησαν να παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες στην εταιρεία.

 9. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων (οποιασδήποτε Τράπεζας) που είναι γραμμένος ο αριθμός ΙΒΑΝ.

 10. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου (εκκαθαριστικό εφορίας ,φορολ. Δήλωση κλπ)στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός φορολογικού μητρώου.

 11. Συνταξιοδοτική απόφαση (για όσους έχουν πάρει σύνταξη από άλλο Φορέα ή Δημόσιο).

 12. Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου (για γιατρούς του Ε.Σ.Υ. που μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο συνέχιζαν να ασκούν το επάγγελμα ως έμμισθοι στον ιδιωτικό τομέα ως αυτοαπασχολούμενοι μέχρι 22/8/2011. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν απαιτείται το εν λόγω δικαιολογητικό).

 13. Υπεύθυνη δήλωση επιλογής περίθαλψης.

 14. Αίτηση-Δήλωση εκκαθάρισης ασφαλιστικού λογαριασμού.

 15.  Υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης συνταξιοδοτικής απόφασης(σε περίπτωση που υπάρχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και από άλλο φορέα).

 16. Υπεύθυνη δήλωση προσωρινής σύνταξης.

 17. Αίτηση μεταβολής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα δικαιολογητικά με αριθ. 4β και 6 ζητούνται και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία αφού σημειωθεί το σχετικό πιστοποιητικό στην αντίστοιχη αίτηση συνταξιοδοτήσεως και αν υπάρχει δυνατότητα να αναγραφεί και η ταχυδρομική διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία θα αναζητηθεί. Στην περίπτωση αυτή λόγω έλλειψης προσωπικού η αυτεπάγγελτη αναζήτηση θα καθυστερήσει τη διαδικασία απονομής της σύνταξης.