graphical space graphical space
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΕΦΚΑ - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - σύνταξη, ένσημα, ΑΠΔ, εργοδότες, ασφάλιση, ειδοποιητήρια, εισφορές, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, εισφορες ελευθερων επαγγελματιων, αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλιστική ικανότητα, βεβαίωση συντάξεων


 www.efka.gov.grΚατεβάστε την βεβαίωση εισφορών σας ΕΔΩ
Ξέχασες τον κωδικό;
 
Εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Attica Bank
Πληρωμή Εισφορών από το Δίκτυο της Eurobank
Τηλέφωνα Διευθύνσεων και Τμημάτων
graphical space
Αναζήτηση
graphical space
Επικοινωνία
Κεντρική Υπηρεσία ΕΤΑΑ-ΤΥ 
Αχαρνών 27
104 39, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:
213 2169300

Τηλεφωνικές συναλλαγές
με το κοινό
Τμήμα Εσόδων: 07:30-09:00 και 14:00-15:00
Τμήμα Συντάξεων: 14:00-15:00
Τμήμα Μητρώου: 14:00-15:00
graphical space
graphical space 

29/11/2011
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' 2011

Αγαπητοί Συνάφελφοι,

Το Ταμείο στην προσπάθειά του για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους ξεκινάει την αποστολή ατομικώνειδοποιητηρίων σε κάθε ασφαλισμένο με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ,που θα πρέπει να καταβάλει για το β εξάμηνο του 2011.

Σκοπός της Διοίκησης του Ταμείου είναι να τεθεί σε εφαρμογή η πλήρης και ορθή μηχανογραφική έκδοση των ειδοποιητηρίων, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, η εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων στην υπηρεσία, καθώς και η πλήρης ηλεκτρονική παρακολούθηση των εισφορών .

Για το λόγο αυτό το Ταμείο, σε συνεργασία με τη διαχειρίστρια Τράπεζα EFG Eurobank, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης ειδοποιητηρίων με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία θα αποσταλούν ταχυδρομικά στις διευθύνσεις που έχετε δηλώσει και περιέχονται στα στοιχεία του ασφαλιστικού σας φακέλου.
Από τις υπηρεσίες του Ταμείου γίνεται προσπάθεια, τα ειδοποιητήρια να έχουν αποσταλεί στους παραλήπτες το αργότερο μέχρι 15.12.2011, παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, που αφορούν σε επιβολή προσθέτων εισφορών ανέτρεψαν τον αρχικό σχεδιασμό για αποστολή των ειδοποιητηρίων μέχρι 31.10.2011, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την καταβολή των εισφορών και την διόρθωση τυχόν λαθών.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3863/2010, από 1/1/2011, η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών θα πρέπει να διενεργείται υποχρεωτικά μέσω Τραπεζικού Συστήματος ή ΕΛΤΑ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει διατραπεζικά ,μέσω των Τραπεζών που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου, με τη χρήση του διατραπεζικού κωδικού πληρωμής που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του ειδοποιητηρίου καθώς και τις λοιπές οδηγίες, που αναφέρονται σε αυτό .
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών έχει βασιστεί στα στοιχεία που περιέχονται στον ασφαλιστικό φάκελο και επομένως σε περίπτωση, που τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να είναι λανθασμένος.
Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων δείτε σχετικές οδηγίες εδώ.
Οι εισφορές Β εξαμήνου 2011 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών θα πρέπει να καταβληθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι 31.12.2011.
Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του β εξαμήνου 2011 είναι οι ίδιες με εκείνες του α εξαμήνου, αλλά με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις επιβλήθηκαν πρόσθετες εισφορές και αλλαγές, ως ακολούθως:
1. Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε αναδρομικά, από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.
2.Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν 4019/2011 οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικοί ,ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992(Παλαιοί Ασφαλισμένοι) καταβάλλουν από 1.7.2011: Πρόσθετη Μηνιαία Εισφορά η οποία ανέρχεται σε: 13,87 € για τον κλάδο Σύνταξης,4,51 € για τον Κλάδο Υγείας,2,77 € για τον Κλάδο Πρόνοιας και 6,93 € για την εισφορά μονοσυνταξιούχου , για όσους έχουν υπαχθεί στον Κλάδο αυτό.
3.Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 οι ασφαλισμένοι του Ταμείου ,που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης .από 1.1.1993 (Ν.Α.)και εφεξής και ασφαλίζονται στον ΤΣΑΥ ,ως ελεύθεροι επαγγελματίες κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση , κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά 3ετία .Συνεπώς οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτή από 1.7.2011 ,εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετία στην ασφάλιση, μετατάσσονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.
Επειδή όμως έχουν προκύψει προβληματισμοί, τόσο ως προς την ερμηνεία όσο και ως προς την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι ασφαλισμένοι (Ν.Α), που έχουν υπαχθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, θα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές της κατηγορίας αυτής και οι τυχόν διαφορές ,που θα προκύψουν από την μετάταξη τους στη 2η ασφαλιστική κατηγορία αναδρομικά από 1.7.2011, θα καταβληθούν χωρίς αναπροσαρμογές και επιβαρύνσεις εντός του α εξαμήνου του 2012.


ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κλάδοι
Ανάλυση
Πρόσθετη μηνιαία εισφορά
(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)
Σύνολο ανά μήνα
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
188,30 €
13,87 €
202,17 €
1.213,02 €
Περίθαλψης
44,70 €
4,51 €
49,21 €
295,26 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
-
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
2,93 €
2,77 €
5,70 €
34,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 
10,00 €
10,00 €
10,00*12= 120,00€
 
Σύνολο :
31,15 €
269,08 €
1.674,48 €
Μονοσύνταξη:
94,10 €
6,93 €
101,03 €
606,18 €
 
Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
2.280,66 €ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κλάδοι
Ανάλυση
Πρόσθετη μηνιαία εισφορά
(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)
Σύνολο ανά μήνα
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
113,00 €
13,87 €
126,87 €
761,22 €
Περίθαλψης
44,70 €
4,51 €
49,21 €
295,26 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
-
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
2,93 €
2,77 €
5,70 €
34,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 
10,00 €
10,00 €
10,00*12= 120,00€
 
Σύνολο :
31,15 €
193,78 €
1.222,68 €
Μονοσύνταξη:
94,10 €
6,93 €
101,03 €
606,18 €
 
Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
1.828,86€

Σημείωση:Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, που έχουν εξαιρεθεί από τον Κλάδο Υγείας (έχουν περίθαλψη από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα) δεν θα καταβάλλουν την εισφορά για τον Κλάδο Περίθαλψης (44,70+4,51=49,21€ μηνιαίως). Οι υπόλοιπες εισφορές παραμένουν ως ανωτέρω.
Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή (94,10+6,93)x6=606,18€. {Για τις λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές(Κλάδων Σύνταξης ,Υγείας, Πρόνοιας και Εισφοράς υπέρ ειδικού λογαριασμού), υπόχρεοι προς απόδοση είναι οι εργοδότες.}
Οι φαρμακοποιοί που δεν έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων αναδρομικά από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 ήτοι 120,00€ και την διαφορά της πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. Συνολικά: 246,90€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών, που εκτελούν συνταγές μέσω του ΙΚΑ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από το ΙΚΑ. }
Οι φαρμακοποιοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, εκτός από την αντίστοιχη εισφορά (94,10+6,93)x6=606,18€, την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων αναδρομικά από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 ήτοι 120,00€ και την διαφορά της πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. Συνολικά: 853,08€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών, που εκτελούν συνταγές μέσω του ΙΚΑ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από το ΙΚΑ. }ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδοι
Ανάλυση
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
138,70 €
832,20 €
Περίθαλψης
44,70 €
268,20 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
27,70 €
166,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 
10,00*12= 120,00€
 Σύνολο :
1.398,60 €
Μονοσύνταξη:
69,40 €
416,40 €
 Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
1.815,00 €ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδοι
Ανάλυση
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
83,20 €
499,20 €
Περίθαλψης
44,70 €
268,20 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
27,70 €
166,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 
10,00*12= 120,00€
 Σύνολο :
1,065,60 €
Μονοσύνταξη:
69,40 €
416,40 €
Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
1.482,00 €

Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή 69,40x6=416,40€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές(Κλάδων Σύνταξης, Υγείας, Πρόνοιας παρακρατούνται και αποδίδονται από τους εργοδότες.}
Οι φαρμακοποιοί που δεν έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων αναδρομικά από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 ήτοι 120,00€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών που εκτελούν συνταγές μέσω του ΙΚΑ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από το ΙΚΑ. }
Οι φαρμακοποιοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την αντίστοιχη εισφορά 69,40x6=416,40€, καθώς και την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων αναδρομικά από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 ήτοι 120,00€. Συνολικά:536,40€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών που εκτελούν συνταγές μέσω του ΙΚΑ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από το ΙΚΑ. }Για τους υγειονομικούς ,που έχουν επιλέξει μεγαλύτερη της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας οι ασφαλιστικές εισφορές β εξαμήνου 2011 διαμορφώνονται μηνιαίως ως κατωτέρω :


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέοι Ασφαλισμένοι (Ν.Α.) από 1/1/1993.
 
Κλάδος Σύνταξης
ΜΕ
Κλάδος Περίθαλψης
ΝΠ
Στέγη Υγ/κών
ΣΥ
Κλάδος Πρόνοιας
ΚΠ
Εισφορά Μον/χου
ΜΕ3%
Κάτω Πενταετίας
83,20 €
44,70 €
2,00 €
27,70 €
69,40 €
1η ασφαλιστική κατηγορία
138,70 €
44,70 €
2,00 €
27,70 €
69,40 €
2η ασφαλιστική κατηγορία
170,50 €
55,00 €
2,00 €
34,10 €
85,30 €
3η ασφαλιστική κατηγορία
202,20 €
65,20 €
2,00 €
40,40 €
101,10 €
4η ασφαλιστική κατηγορία
233,70 €
75,40 €
2,00 €
46,70 €
116,90 €
5η ασφαλιστική κατηγορία
263,90 €
85,10 €
2,00 €
52,80 €
132,00 €
6η ασφαλιστική κατηγορία
287,10 €
92,60 €
2,00 €
57,40 €
143,60 €
7η ασφαλιστική κατηγορία
309,60 €
99,80 €
2,00 €
61,90 €
154,80 €
8η ασφαλιστική κατηγορία
332,00 €
107,10 €
2,00 €
66,40 €
166,00 €
9η ασφαλιστική κατηγορία
354,00 €
114,30 €
2,00 €
70,90 €
177,20 €
10η ασφαλιστική κατηγορία
376,90 €
121,50 €
2,00 €
75,40 €
188,50 €
11η ασφαλιστική κατηγορία
399,30 €
128,80 €
2,00 €
79,90 €
199,70 €
12η ασφαλιστική κατηγορία
421,70 €
136,00 €
2,00 €
84,40 €
210,90 €
13η ασφαλιστική κατηγορία
444,20 €
143,20 €
2,00 €
88,80 €
222,10 €
14η ασφαλιστική κατηγορία
466,60 €
150,50 €
2,00 €
93,30 €
233,30 €


Εκτός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών οι ως άνω ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν επίσης αναδρομικά από 1.1.2011 την εισφορά υπέρ του ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ήτοι 120,00 € .
Η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει χωρίς επιβάρυνση ,μέσω των κατωτέρω τραπεζών ,με τις εναλλακτικές δυνατότητες ,που αυτές προσφέρουν, (με μοναδική εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα, όπως αναφέρεται στο τέλος του πίνακα).


ΤΣΑΥ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
DIASDEBIT - ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α/Α
ΚΩΔ.
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ WEB BANKING (ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ PHONE BANKING (ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
1
014
ALPHA
 
 
2
015
GENIKI
 
 
 
3
084
CITIBANK
 
 
4
026
EUROBANK
5
011
ΕΘΝΙΚΗ
*√
 
6
012
EMPORIKI BANK
 
 
 
7
017
PIRAEUS BANK
 
 
 
8
073
ΚΥΠΡΟΥ
9
054
PROBANK
 
10
087
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
 
11
069
ΣΥΝ/ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
 
12
028
MARFIN EGNATIA
13
038
MILLENΝIUM
 
 
 
14
079
ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 
15
055
FBB FIRST BUSINESS BANK
 
16
077
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
 
 
17
047
TBANK
18
037
PROTON BANK
 
19
016
ATTICA BANK
 
20
071
HSBC
 
 
21
049
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
 
 
 
22
089
ΣΥΝ/ΚΗΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 
 
 
23
075
ΣΥΝ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
 
 
24
096
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 
 
25
036
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
 
26
099
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
 
 
27
043
ΑΤΕΒΑΝΚ
 
 
 
28
098
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
 
 
29
074
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ
 
 
30
091
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 
 

*Η συναλλαγή σας με τον συγκεκριμένο τρόπο επιβαρύνεται με προμήθεια ,σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της.

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών
Μάριος Θεμιστοκλέους